martes, 29 de setembro de 2020

NORMAS NO INICIO DO CURSO 2020-21 PARA A PREVENCIÓN COVID-19 NA EMAO. ALUMNADO E VISITANTES [ADMINISTRACIÓN]

Por Resolución de 29/09/2020 do Concelleiro delegado de Educación, aprobáronse as seguintes Normas para a prevención COVID-19 na Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo.

Pero lembramos que a máis importante norma a cumprir é a de estarmos informados, sermos prudentes e ter responsabilidade individual.

NORMAS NO INICIO DO CURSO 2020-21 PARA A PREVENCIÓN COVID-19 NA EMAO. ALUMNADO E VISITANTES

0. Carácter destas normas
0.1. Estas normas son de obrigado cumprimento por todo o alumnado e visitantes.
A eventual negativa a cumprilas ou o seu incumprimento inxustificado conlevará ao inmediato abandono do edificio e, se é o caso, a apertura dun expediente disciplinario á persoa infractora que poderá rematar na baixa definitiva na matrícula, ao abeiro do artigo 3.4.2. das normas do Plan de Estudos Vixente (PEEMAO15)
0.2. Estas normas teñen carácter provisional e poderán ser anuladas, modificadas ou adaptadas en función das circunstancias de evolución da pandemia COVID-19 ou doutras circunstancias que fagan conveniente a súa revisión.

1. Non asistencia con síntomas
Calquera persoa que presente síntomas compatibles coa COVID-19 non deberá asistir á EMAO, e deberá seguir as indicacións que lle dean os servizos de Saúde.

2. Prevención xeral básica

 • Lavado frecuente de mans con auga e xabón ou desinfección con solución hidroalcohólica
 • Manter a distancia interpersoal de alomenos 1,5 m
 • Uso obrigatorio de máscara homologada e en bo estado de uso
 • Non compartir no posible obxectos e, en caso de telo que facer, desinfectar antes e despois
 • En grupo, usar espazos exteriores ou interiores ventilados

3. Polo edificio da Escola. Entradas, saídas, estancia

 • Uso da porta de entrada e saída do edificio correspondente á aula da especialidade que se curse (Avda. García Barbón ou r/ Pontevedra). Na entrada da rúa Pontevedra establécese o sentido de circulación: subida polas escaleiras metálicas, baixada polas escaleiras de madeira.
 • Ao entrar na Escola é obrigatoria a desinfección de mans con solución hidroalcohólica
 • O uso de máscara é obrigatorio durante todo o tempo de permanencia nos edificios
 • Máxima puntualidade na entrada e saída. Nunca antes do profesor/a. Evítense esperas
 • Os descansos de clase, faranse, por vía da norma, fóra do edificio, evitando no posible permanecer no interior.
 • Evite, na medida do posible, a permanencia nas zonas comúns. Nestas zonas debe manter co resto dos ocupantes a separación recomendada de 1,5 m
 • A circulación por escaleiras, corredores e espazos comúns faráse o máis posible achegándose á dereita no sentido da marcha e respectando sempre a distancia interpersoal de 1,5 m
 • O tránsito entre o edificio principal e o Anexo polo interior da Biblioteca prohíbese agás para o persoal expresamente autorizado.
 • Minimizarase a utilización dos ascensores, primando os traxectos de subida e a circulación polas escaleiras. A ocupación máxima do ascensor é de 1 persoa por viaxe.
 • Minimizarase o contacto con elementos de uso común como pasamáns, barandas, bancos, manillas, portas e outros similares.
 • Elimínanse os listados de sinaturas de asistencia ás clases por parte do alumnado. A asistencia será rexistrada polo profesor/a da especialidade no parte correspondente, no que anotará diariamente as persoas asistentes e a súa hora de entrada e saída.

4. Normas específicas de cada aula taller

 • Cada aula/taller establece normas específicas de prevención COVID-19 que indicará o profesor/a. Son de obrigado cumprimento. O seu incumprimento poderá comportar a expulsión inmediata da aula/taller e, trala correspondente apertura dun expediente disciplinario, se é o caso, a baixa na matrícula.
 • Non está permitido entrar na Aula sen a presenza do profesor/a
 • Por vía da regra, sempre que sexa posible utilizarase o mesmo lugar na aula.
 • Deixarase nas clases o mínimo material posible. O que non sexa imprescindible deixar na EMAO o deberán levar a casa.
 • Non está permitido comer nin beber nas aulas nin lugares comúns dentro do edificio da Escola.
 • Ademais das operacións xerais de limpeza e desinfección dos elementos usados na aula que indique o profesor/a para cada caso, co uso do mobiliario, utillaxe, ferramenta e maquinaria de uso común deberá haber unha desinfección previa e posterior de mans.
 • As aulas/talleres ventilaranse 10 minutos dentro de cada hora de clase.
 • Non se usarán os colgadoiros das clases (cada persoa farase cargo da súa roupa nun lugar que nin interfira nin poida ser tocado por outras).

5. Biblioteca

 • O uso da Biblioteca pública García Barbón/EMAO, sen prexuízo do cumprimento tamén do aquí contido, rexerase polas súas propias normas e as dictadas polos organismos xerais para este tipo de equipamentos.

Horario:

  • Luns de 16:30 a 20:30
  • Martes a xoves de 9:00-12:30 e de 16:30-20:30
  • Venres de 9:00-12:30 e de 16:30-19:30
 • Aforo máximo en sala de lectura 15 persoas
 • Aforo máximo en sala Hemeroteca: 25 persoas
 • A distancia interpersoal entre usuarios e entre estes e o persoal da biblioteca será canto menos de 1,5 metros.
 • Uso obrigatorio da máscara en todo momento.
 • Antes e despois de manipular libros, prensa, publicacións periódicas, ordenadores e outros recursos deberanse lavar ou desinfectar as mans.
 • Auriculares de audición para os ordenadores: os usuarios/as utilizarán preferentemente os seus propios. Cando por circunstancias especiais deben prestarse os da biblioteca, o persoal previa desinfección das mans cubriraos con film transparente, que se desbotará o cambiará para o seguinte uso polo público.
 • Outros obxectos físicos da biblioteca que se intercambien cos usuarios: procurarase o uso de forma recorrente de xeles hidralcohólicos ou desinfectantes con carácter previo o posterior ao seu uso.
 • Seguindo as recomendacións da Subdirección Xeral de Coordinación Bibliotecaria e a Biblioteca Nacional de España redúcese o período de corentena para libros devoltos tras préstamo, a 7 días.

6. Actividades culturais externas

 • Por vía da regra as actividades culturais externas realizadas na Hemeroteca restrínxense só aos venres laborables en horario de 18:30 a 21:00. O aforo máximo da Hemeroteca é de 25 persoas (contando público e intervintes).
 • Anúlanse as actividades externas no Salón de Actos
 • O Espazo EMAO (Sala de exposicións) continuará aberto ao público nos horarios que se establezan para cada exposición, cun aforo máximo simultáneo de 20 persoas. Uso obrigatorio de máscaras e respecto á distancia interpersoal de 1,5 m.

7. Presencia de síntomas durante a estancia na Escola

 • Se presenta durante a estancia na Escola síntomas asociados á enfermidade COVID-19 (febre, tos, falta de aire ou dificultade para respirar) comuníqueo de inmediato ao profesor/a e/ou chame ao 986228088 (conserxería da EMAO) e siga as súas instrucións.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

¡Anímate a participar cos teus comentarios!