luns, 12 de xuño de 2023

CONVOCATORIA XERAL ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFICIOS DE VIGO. CURSO 2023-2024 [ADMINISTRACIÓN]

 

ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFICIOS DE VIGO

 CURSO 2022-2023

Nesta Convocatoria Xeral indícanse as especialidades ofertadas pola Escola Municipal de Artes e Oficios para o curso 2023-2024, así como a previsión de outras actividades.

As dúas modalidades ofertadas (en horario de mañá -cos Niveis de Iniciación, Perfeccionamento I e II- e en horario de tarde -cos Niveis Básico, Medio e Superior-, coas singularidades propias de cada especialidade) e o Nivel Avanzado, común ás dúas, conforman o núcleo básico da oferta, que se complementa cos Cursos Monográficos – Escola de Verán que a EMAO oferta ao remate do curso, no mes de xullo, e que se convocará durante este mes de xuño de 2024 para persoas que non sexan alumnas da escola.
Deste xeito, a escola oferta formación gratuíta para o curso 2023-2024, coas especificacións que se indican nesta Convocatoria Xeral, e nos horarios que se indican no Anexo II, nas especialidades de: Pintura, Debuxo artístico, Talla e escultura en madeira, Deseño e encaixe de palillos, Ourivería, Artesanía en coiro, Moda e confección, Construcción artesanal de instrumentos musicais, CAIM-Zanfona e CAIM Gaita e Serigrafía artística.
A especialidade de Cerámica artística, convocarase no momento en que se resolva o correspondente procedemento de cobertura da praza de mestre da especialidade.

PREINSCRICIÓN E MATRÍCULA

 ALUMNADO DE NOVO INGRESO

1. Preinscrición
 
1. A preinscrición nas prazas ofertadas poderá facerse:
  • Por internet: na web-EMAO: http://hoxe.vigo.org/movemonos/emao24.php [opción recomendada]
  • Presencial: na oficina administrativa da EMAO, entregando a tal efecto o impreso de preinscrición que se subministra na mesma.

2. O listado de preinscritos exporase no tabolerio oficial de anuncios da EMAO (en adiante o Taboleiro) e na web-EMAO. Darase un prazo de un día, para presentar reclamacións ao listado.
3. Rematado ese prazo -no caso de que existan máis solicitudes ca prazas ofertadas- realizaranse probas de acceso para asignar as prazas, agás nasespecialidades de Pintura e Debuxo nas que se asignarán por sorteo entre as persoas solicitantes cuxa solicitude sexa válida, conforme ao procedemento que se establece na presente convocatoria.
4. Unha vez finalizados estes procedementos exporase no Taboleiro e na web-EMAO a relación definitiva de persoas seleccionadas, clasificadas por especialidades e cursos.

 2. Matrícula

1. As persoas finalmente seleccionadas deberán obrigatoriamente, para seren admitidas, formalizar a súa matrícula, mediante a presentación na Oficina administrativa do impreso oficial que se poderá recoller na mesma. Con este impreso deberán aportar copia do DNI ou Pasaporte.
2. A non formalización da matrícula en prazo significará a inmediata baixa, e, consecuentemente, a praza será ofrecida ao/á/s solicitante/s que corresponda na lista de reserva derivada da aplicación dos resultados do sorteo ou probas de acceso.
3. As persoas que gozaran de Excedencia autorizada en cursos anteriores, deberán formalizar a súa matrícula no prazo indicado no apartado C da presente Convocatoria. Esta matrícula queda condicionada á existencia de vacantes na especialidade e no nivel de referencia.

PRAZOS

Do 14 ao 16 de xuño: matrícula de persoas que gozaran de Excedencia en cursos anteriores.
Do 22 de xuño ata o 8 de setembro: Preinscrición alumnado de novo ingreso (só internet).
Do 22 de xuño ata o 31 de xullo e de 1 a 8 de setembro: Preinscrición alumnado de novo ingreso (presencial) (agosto pechado).
29 de xuño: Listado de alumnado apto no curso 2022-2023.
3 de xullo: prazo para confirmación matrícula por repetición alumnado de Deseño e encaixe de palillos que estaba matriculado no curso 2020-21
6 de xullo: Listados provisionais de alumnado procedente de cursos anteriores, coa súa asignación ao nivel que lle corresponde no curso 2023-2024.
10 de xullo: Listado de vacantes existentes por especialidades e niveis, e oferta de prazas para Convalidación.
11 de xullo ata o 8 de setembro: presentación de solicitudes de acceso por Convalidación 
12 de setembro: Publicación listados solicitantes novo ingreso.
15 de setembro: sorteo para inscrición de alumnado de novo ingreso (só especialidades de Pintura e Debuxo artístico) ás 12,00h da mañá, na Biblioteca da EMAO.
18 de setembro: Comezo do curso dos niveis Medio, Superior, Avanzado e Perfeccionamento I e II de todas as especialidades.
13-19 setembro: Celebración das probas de acceso, no/s día/s concretos que publicamente se indiquen nos primeiros día de setembro.
22 de setembro: Listas de admitidos de novo ingreso despois do sorteo e probas de acceso.
25-29 de setembro: Matrícula alumnado novo ingreso.
2 de outubro: Comezo do curso alumnado de novo ingreso.
 
HORARIOS DE ADMINISTRACIÓN E INFORMACIÓN

Lugar: Edificio principal da EMAO, rúa García Barbón, 5.
Administración, información: de 10,00 h a 14,00 h, laborables de luns a venres (agosto, pechado).
Información:
Correo electrónico: emao@vigo.org
Tfno.: 986228088.

Ningún comentario:

Publicar un comentario

¡Anímate a participar cos teus comentarios!