martes, 7 de setembro de 2021

CONVOCATORIA DE PROBAS DE ACCESO E SORTEO PARA ALUMNADO DE NOVO INGRESO CURSO 2021-22 [ADMINISTRACIÓN]

CURSO 2021-2022

CONVOCATORIA DE PROBAS DE ACCESO E SORTEO PARA ALUMNADO DE NOVO INGRESO NA EMAO

Enlace á convocatoria completa e criterios de valoración en vigo.org

0. Para acceder por primeira vez á EMAO (curso Básico -tardes- ou Iniciación -mañás-) no caso de existiren máis solicitudes cá prazas, é imprescindible superar as probas de acceso que pola presente se convocan. Só no caso das especialidades de Pintura e Debuxo artístico, o acceso realizarase por sorteo entre as persoas preinscritas.

1. Calendario das probas de acceso e composicións das comisións de valoración

1.1. Calendario e horarios:

    CAIM (Gaita e Zanfona): día 14 de setembro, ás 16.00 horas

    Artesanía en Coiro: día 13 de setembro
 • Ás 16.00 horas: preinscritos dende R. Albornoz ata P. Lapuente
 • Ás 18:00 horas: Preinscritos dende M. Lorenzo ata T. Vila
    Cerámica artística: día 13 de setembro
 • Ás 16.00 horas: preinscritos dende Aguilar ata Martín de los Santos
 • Ás 18:00 horas: preinscritos dende Martínez González ata Vinader
Talla e escultura en madeira: día 14 de setembro
 • Ás 16.00 horas: preinscritos dende Alonso ata Iglesias Iglesias
 • Ás 18:00 horas: preinscritos dende Iglesias Rodríguez ata Virgoulay
Deseño e encaixe de palillos: día 14 de setembro
 • Ás 16:00 horas: Preinscritos todos Nivel Iniciación (mañás)
 • Ás 18:00 horas: Preinscritos todos Nivel Básico (tardes)
Moda e confección: día 13 de setembro
 • Ás 16.00 horas: preinscritos dende Abásolo ata Iglesias Díaz
 • Ás 18:00 horas: preinscritos dende Iglesias Martínez ata Vidal
Serigrafía artística: día 14 de setembro
Ás 16.00 horas: Preinscritos todos Nivel Iniciación (mañás)
Ás 18:00 horas: Preinscritos todos Nivel Básico (tardes)

1. 2. Composición das comisións de valoración:

CAIM (Gaita e Zanfona):
Rafael Ojea Pérez, director en funcións
Xosé Feixó Cid, Xefe de Estudos, Secretario
Carlos Corral Fernández, Mestre de Gaita
Xaime Rivas Dacosta, Mestre de Zanfona
Lugar: Obradoiro de Gaita e Zanfona

Artesanía en Coiro:
Rafael Ojea Pérez, director en funcións
Xosé Feixó Cid, Xefe de Estudos, Secretario
Carlos Corral, Mestre de CAIM Gaita
José Pereira, Mestre de Artesanía do Coiro
Lugar: Obradoiro de Artesanía do Coiro

Cerámica artística:
Rafael Ojea Pérez, director en funcións
Xosé Feixó Cid, Xefe de Estudos
Miguel Vázquez Pérez, Mestre Cerámica
Marián Núñez, Mestre de deseño e encaixe de palillos
Lugar: Obradoiro de Cerámica artística

Talla e escultura en madeira
Rafael Ojea Pérez, director en funcións
Xosé Feixó Cid, Xefe de Estudos, Secretario
Rosa García Martínez, mestra de Talla e escultura en madeira
Darío Basso, Mestre de Pintura
Lugar: Obradoiro de Talla e escultura en madeira

Deseño e encaixe de palillos
Rafael Ojea Pérez, director en funcións
Xosé Feixó Cid, Xefe de Estudos
José Pereira, Mestre de Artesanía do Coiro
Marián Núñez, Mestra Deseño e encaixe de Palillos
Lugar: Aula de Deseño e Encaixe de Palillos

Serigrafía artística
Rafael Ojea Pérez, director en funcións
Xosé Feixó Cid, Xefe de Estudos
Alba Pardo, Mestra de Serigrafía artística
Emma González, Mestra de Moda e confección
Lugar: Aula de Debuxo

Moda e confección
Rafael Ojea Pérez, director en funcións
Xosé Feixó Cid, Xefe de Estudos
Alba Pardo, Mestra de Serigrafía artística
Emma González, Mestra de Moda e confección
Lugar: Aula de Debuxo

2. Contido das probas

As probas de acceso para as especialidades citadas terán dúas partes.
Primeira será un cuestionario no que o/a aspirante deberá cumprimentar preguntas xenéricas. Estas preguntas nunca serán referidas a cuestións técnicas sobre a especialidade.
Segunda parte será un exercicio práctico co material específico de cada especialidade, no que non se valorarán coñecementos específicos previos relativos á especialidade, senón conceptos, como habilidade, actitude, recursos e creatividade.
A nota final sairá da valoración conxunta do cuestionario e mais a proba práctica, e ponderarase conforme aos criterios que para cada especialidade se recollen no Anexo á presente convocatoria.
O tempo para realizar a proba de acceso a estas especialidades será aproximadamente de 30 minutos en total.
A persoa aspirante presentarase no horario que para cada especialidade e primeiro apelido que nesta convocatoria se indica. Deberá portar o DNI, un bolígrafo, un lápis, un tubo pequeno de pegamento e unhas tesouras.

3. Sorteo para o acceso ás especialidades de Debuxo artístico e de Pintura

Segundo o previsto no Plan de Estudos e no apartado E) da Convocatoria do curso 2021-2022, para o acceso ás especialidades de Debuxo artístico e de Pintura realizarase un sorteo público o día 17 de setembro de 2021, ás 12.00 horas, na Biblioteca da EMAO.

4. Normativa contida no Plan de Estudos

“3.2.2.2. Proba de acceso
Esta modalidade de acceso está circunscrita ás especialidades das Áreas de Oficios Artísticos e a de Oficios Artesanais, sempre e cando existan menos prazas ofertadas que solicitantes.
Poderán presentarse a esta proba, aquelas persoas que teñan realizado a súa preinscrición na especialidade en cuestión, dentro dos prazos estipulados na Convocatoria anual e que figuren como tal no “listado de solicitantes de novo ingreso”.
A proba de acceso comporase, canto menos, de dúas partes:
Un cuestionario no que o/a aspirante deberá cumplimentar preguntas xenéricas. Estas preguntas nunca serán referidas a cuestións técnicas sobre a especialidade.
Un exercicio práctico co material específico de cada especialidade no que se valorarán conceptos como habilidade, actitude, recursos e creatividade. Nesta proba non se valoraráncoñecementos específicos previos relativos á especialidade.
Con cada convocatoria anual publicaranse, para cada especialidade, os criterios de valoración e a súa ponderación na valoración final.

Trala realización da proba de acceso, unha comisión formada polo mestre/a da especialidade, o director/a, o xefe/a de estudos e outro/a mestre/a dunha especialidade da mesma área, seleccionará os alumnos/as que cubrirán as prazas ofertadas, establecendo, seguidamente, unha lista de reserva ordeada de maior a menor valoración, para o caso de existiren baixas entre os/as seleccionados/as”.

5. Medidas preventivas COVID-19
 • Obrigatoriedade a tódas as persoas asistentes ás probas de realizar desinfección de mans previa e ao rematar a proba nos dosificadores instalados na EMAO ao efecto.
 • Obrigatoriedade do uso de máscara homologada e en perfecto estado
 • Obrigatoriedade de respectar a distancia de seguridade e as indicacións que en todo momento lles realice o persoal da EMAO en relación co aforo, acceso e circulación polo edificio.
 • Durante a realización das probas só poderán permanecer no interior do edificio as persoas ás que lles correpondera facer a proba conforme ao horario e quendas indicadas no apartado 1.1. De ser necesario en relación co aforo, poderase dividir o acceso e realización das probas en grupos máis pequenos e en horarios intermedios aos indicados.
 • As persoas que presenten síntomas compatibles coa COVID-19, non deberán presentarse ás probas.
 • Prégase que no caso de espera no exterior do edificio, se respecten estrictamente as distancias e medidas de seguridade COVID-19
RESOLUCIÓN:

Aprobar a Convocatoria que atencede de probas de acceso e sorteo para alumnado de novo ingreso no curso 2021-2022 na Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo.

Vigo, 6 de setembro de 2021
Gorka Gómez Díaz
 

Ningún comentario:

Publicar un comentario

¡Anímate a participar cos teus comentarios!